Esri จัดกิจกรรม GIS Day เพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเยาวชน

0
446
image_pdfimage_printPrint

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ และตัวแทนจำหน่าย ArcGIS เทคโนโลยีระดับโลกแห่งเดียวในประเทศไทย สนับสนุนการศึกษาภูมิศาสตร์ให้เยาวชนไทย ร่วมจัดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์ ปี 2562 หรือ GIS Day 2019 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 ซึ่งวัน GIS Day จะถูกจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ให้แก่เยาวชน ให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสามารถปรับเข้าสู่การเรียนรู้ในบทเรียนได้ และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ถึงความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี GIS ประกอบกับเป็นการสร้างเครือข่ายทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในระดับเยาวชนและคณาจารย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา

ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมจัดงานในครั้งนี้

ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมแตกต่างกันไป ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น การบรรยายหัวข้อบทบาทของระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพวาดผ่านสื่อโปสเตอร์และอินเตอร์เน็ต การแข่งขันตอบปัญหาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันการใช้งาน ArcGIS Online และการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลทุนการศึกษาภายในงาน ซึ่งการจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์ร่วมงานกว่า 600 คนเข้าร่วมงานในปีนี้

สำหรับเยาวชนที่สนใจกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ www.esrith.com

—————————————————————
เกี่ยวกับ บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัท ซีดีจี เป็นผู้นำด้าน Location Intelligence และเป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งภายในประเทศไทยและรวมถึงประเทศในกลุ่ม CLMV อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) มีความเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) สำหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล กองทัพ และภาคการศึกษา พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.esrith.com
…………………………………………………………………………………………………………………
เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ซีดีจี
กลุ่มบริษัทซีดีจี (CDG Group) ผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 51 ปี ในการให้บริการด้านไอทีโซลูชันที่เป็นเลิศ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบระบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชันที่ใช้งานได้จริง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาให้แก่สังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.cdg.co.th
…………………………………………………………………………………………………………………