DPU คว้า 2 รางวัล “วิทยานิพนธ์ระดับดี สาขานิติศาสตร์” จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

0
344
image_pdfimage_printPrint

ดร.อังค์วรา ไชยอนงค์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ (เรื่อง การปรับปรุงค่าเสียหายในกฎหมายลิขสิทธิ์ ศึกษากรณีการประเมินค่าเสียหายตามหลักมิติทางเศรษฐศาสตร์, Case Western Reserve University, USA) พร้อมด้วย ดร.โกเมศ สุบงกช ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คว้ารางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี สาขานิติศาสตร์ (เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับสภาพบังคับทางกฎหมายในกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน, คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้มอบ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ซึ่งรางวัลวิทยานิพนธ์ เป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ จัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา