ไทย UNFPA ร่วมสร้างศักยภาพให้ครูสอนผดุงครรภ์ลาวเพื่อลดการเสียชีวิตแม่-เด็กในลาว

0
191
image_pdfimage_printPrint

ไทย UNFPA ร่วมสร้างศักยภาพให้ครูสอนผดุงครรภ์ลาวเพื่อลดการเสียชีวิตแม่-เด็กในลาว
https://goo.gl/iisR61

ขอนแก่น – เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา UNFPA (United Nations Population Fund) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดพิธีปิดโครงการความร่วมมือไตรภาคีแบบใต้-ใต้ระหว่างไทย-UNFPA-สปป.ลาวด้านสุขภาพมารดา (South-South and Triangular Cooperation on Safe Motherhood) เพื่อสนับสนุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อสนับสนุนการลดจำนวนการเสียชีวิตของมารดาซึ่งยังอยู่ในระดับที่สูง โดยประเทศไทยเน้นการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในการพัฒนาการผดุงครรภ์ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Strengthening Lao Midwifery Educators 2 รุ่น

ผศ.ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีปิดโครงการได้มอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรม 24 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยของเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ประจำโรงพยาบาลในแขวงต่าง ๆ ของ สปป.ลาว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเครือข่ายความร่วมมือไตรภาคี ซึ่งได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุขสปป.ลาว และผู้แทนจากสถานที่ฝึกปฏิบัติงานกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรม

คุณพัชรา โกสินานนท์ นักวิเทศสหชำนาญการ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่า “การฝึกอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย UNFPA และ สปป.ลาว หรือที่เรียกว่า “ความร่วมมือไตรภาคี” ในสาขาที่มีความสำคัญทั้งระดับประเทศและระดับโลก คือ อนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของหญิง ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังตั้งครรภ์ มุ่งให้ “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” ลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และทารกแรกเกิดในสปป.ลาว ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายและสำคัญของการพัฒนาประเทศประเด็นหนึ่ง ซึ่ง สปป.ลาวกำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 8 (ปี 2559 – 2563) และจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย (SDG 3: Good Health and Well-being) โดยเฉพาะการลดอัตราการตายของมารดาและทารกในปี 2030”

คุณพรสวรรค์ ทัมวงสา รองหัวหน้าแผนกการศึกษามหาวิทยาลัย กรมการศึกษาสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ในฐานะตัวแทนรัฐบาลสปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทย UNFPA กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ โดยเฉพาะคณาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ คำแนะนำในการอบรมฯ ในครั้งนี้
คุณปิ่นทอง วรรณรัศมี ครูผดุงครรภ์จากโรงพยาบาลมิตรภาพ นครหลวงเวียงจัน เป็นหนึ่งในครูผดุงครรภ์ 24 ท่านที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Strengthening Lao Midwifery Educators รุ่นที่ 2 ได้กล่าวหลังจบการอบรมว่า “การอบรมระยะสั้นนี้มีประโยชน์กับตัวเองมาก เนื่องจากครูผู้สอนให้ความรู้และได้ให้ลงปฏิบัติในห้องรอคลอดจริงๆ ซึ่งนี่ทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมากว่าเมื่อกลับไปจะสามารถรับมือกับเคส (การตั้งครรภ์) ที่มีความซับซ้อนได้”

ทั้งนี้การจัดฝึกอบรมเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง รัฐบาลไทย โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA ) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund -UNFPA) และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health,Lao PDR) โดยการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Strengthening Lao Midwifery Educators รุ่นแรกมีระยะเวลา 4 เดือนระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน -9 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 มีระยะเวลา 6 เดือนระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 24 พฤศจิกายน 2560

##################

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กุลวดี สุมาลย์นพ sumalnop@unfpa.org
https://twitter.com/unfpa_thailand, https://www.facebook.com/UnfpaThailand/