1

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ส่งเรือเข้าร่วมขบวนเรือพิธีงานรับบัวปี 2562

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ส่งเรือเข้าร่วมขบวนเรือพิธีงานรับบัวร่วมสืบสานประเพณีรับบัวของชาวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ โดยจะจัดทุกวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ณ วัดบางพลีใหญ่ใน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา