1

โครงการ “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓ ปฏิบัติศาสนกิจและประกอบพิธีสดับปกรณ์

PHOTO-CAPTION

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กรมการศาสนา จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๓ โดยมี นายสด แดงเอียด ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ด้านการศาสนา ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี เดินทางพร้อมกับสามเณร ๒๐ รูป และคณะพระอาจารย์ ไปปฏิบัติศาสนกิจประกอบพิธีสดับปกรณ์และเจริญจิตตภาวนาน้อมถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สังเวชนียสถานและพุทธสถานสำคัญในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ วัน