1

แอพพลิแคด ยื่นไฟลิ่งเข้าตลาด mai ระดมทุนขยายธุรกิจ โชว์ศักยภาพก้าวเป็นผู้นำโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร

บมจ. แอพพลิแคด ยื่นไฟลิ่ง หวังระดมทุนนำเม็ดเงินขยายธุรกิจด้านจัดจำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบอย่างครบวงจร โดยความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพด้านการออกแบบให้แข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างทัดเทียม หรือดียิ่งกว่า

นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 140 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบและเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบทั้งทางด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเครื่องสแกน 3 มิติ ตลอดจนการให้บริการที่เกี่ยวเนื่อง เช่น บริการ Subscription Service และบริการด้านการออกแบบตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ตแวร์ด้านการออกแบบ 3 มิติชั้นนำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ซอฟต์แวร์ SolidWorks จาก Dassault Systems SolidWorks Corporation, ซอฟต์แวร์ GstarCAD จาก Gstarsoft Co., Ltd. ซอฟต์แวร์ ArchiCAD จาก Graphisoft SE, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) Stratasys จาก Stratasys AP Limited และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM จาก Gom GmbH.
กลุ่มของบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยได้รับการแต่งตั้งเป็น SolidWorks Authorized Training Center จาก จาก Dassault Systems SolidWorks Corporation และ Authorized Training Center จาก Autodesk, Inc

2.บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เครื่อง Vacuum Casting และเครื่อง CNC

3.PT Indonesia AppliCAD ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys และเครื่องสแกนเนอร์ 3 มิติ GOM ในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อใช้สำหรับลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้