แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผนึกกำลังภาคการศึกษาไทย เดินเครื่องรับมือ AEC พัฒนาศักยภาพบัณฑิตจบใหม่ พร้อมรับความต้องการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ

0
646
image_pdfimage_printPrint

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ, กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย,  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ , มหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน ผนึกกำลังร่วมกันเดินหน้า “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มนักสิต นักศึกษาที่กำลังก้าวสู่วัยทำงาน ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักศึกษาจบใหม่ประมาณ 200,000 – 300,000 คนต่อปี มีผู้ที่งานทำเพียงร้อยละ 60 ในแต่ละปี โดยการเดินหน้าโครงการดังกล่าว ต้องการให้กลุ่มนักศึกษาเหล่านี้พร้อมรับมือกับการทำงาน เกิดการจ้างงานที่ตรงตามความต้องการของตลาด กอปรกับยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคาดว่า “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” จะสามารถช่วยลดตัวเลขจำนวนคนว่างงานได้เป็นจำนวนมาก และพร้อมรับมือ AEC ในอนาคตอันใกล้

มร.ไซมอน แมททิวส์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย และแถบตะวันออกกลาง, แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับตำแหน่งในการบริหารงานในด้านการจัดหางานทั้งส่วนของประเทศไทย และแถบตะวันออกกลางจะเห็นได้ว่าหลายประเทศได้เล็งเห็นในความสำคัญของกลุ่มนักศึกษาจบใหม่เป็นสำคัญ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศที่จะเป็นกลไกสำคัญในอนาคตในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเม็ดเงินทางเศรษฐกิจหากได้รับการพัฒนา และพร้อมรับมือจากสังคม ตลาดความต้องการจากทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งหากมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยจะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษาจบใหม่ในประเทศไทย มีหลากหลายความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก ทั้งกลุ่มสายอาชีพ สายสามัญ ตลอดจนกลุ่มวิชาชีพที่ตลาดต้องการเพียงแต่ไม่มีแนวทางที่ถูกต้อง ไม่มีช่องทางในการเข้าหา ดังนั้น “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” ผมมั่นใจว่าจะเป็นฟันเฟืองในระบบเบื้องต้นในการเดินทางที่ถูกต้อง ลดขั้นตอนในการหางาน ช่วยให้เขาเหล่านี้พร้อมรับมือในสังคมแห่งการทำงาน และช่วยตอบโจทย์ความต้องการตลาดได้อย่างแท้จริง

 

มร.ไซมอน แมททิวส์ กล่าวอีกว่า อีกไม่กี่ปีข้างหน้าการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผมเชื่อมั่นว่าจะทำให้สภาพสังคมไทยในอนาคตเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต สังคมไทยจะประกอบไปด้วยกลุ่มคนจากประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าในปัจจุบัน เนื่องจากประเทศไทยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นประเทศน่าอยู่ อีกทั้งยังมีสภาพการค้า การลงทุน สภาพเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้าน และในแถบอาเซียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นในอนาคตแรงงานจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในการข้ามไปยังประเทศต่างๆ และหากเราไม่ทำการพัฒนาแรงงานให้มีประสิทธิภาพรองรับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศอาจทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในหลายด้านทางธุรกิจ ดังนั้นการนำร่อง “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” กับกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษานั้น ผมเห็นถึงการเตรียมความพร้อมที่ดีในด้านต่าง ๆ  ซึ่งผมเห็นว่าในปัจจุบันนักศึกษาไทยยังไม่มีความตื่นตัวเรื่อง AEC และขาดการเตรียมความพร้อม ขาดการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อนาคต หรือบางส่วนที่พอจะทราบบ้างแต่ก็ยังมองว่าไว้ถึงเวลาค่อยปรับตัว

 

“หากแต่วันนี้กำลังของประเทศเหล่านี้ต้องเริ่มต้นที่ทักษะหลักในเรื่องของความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษถูกกำหนดให้เป็นภาษากลางของอาเซียน ทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านคอมพิวเตอร์  และในส่วนของทักษะรอง ในเรื่องของมนุษยสัมพันธ์  การให้ความร่วมมือ และความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างภูมิให้พร้อมต่อการแข่งขันกับบัณฑิตจากประเทศเพื่อนบ้านที่คาดว่าจะเข้ามาสมัครงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต กระบวนทัศน์การเรียนรู้ของนักศึกษา ยังเป็นไปเพื่อในรูปแบบของการเรียนเพื่อให้ได้ปริญญา มากกว่าเรียนเพื่อให้ตนเองมีศักยภาพ ขณะที่นักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านเริ่มให้ความสำคัญต่อการเรียนเพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตจบใหม่ เสริมประสิทธิภาพของตัวเองให้ตอบโจทย์ตลาดมากขึ้น และพร้อมเดินหน้าเข้าสู่ตลาด สังคมการทำงานพร้อมรับกับการเริ่มต้นทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคต” มร.ไซมอน แมททิวส์ กล่าวสรุป

 

นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำด้านโซลูชั่นการจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรมแห่งแรกของโลก ที่ได้รับความมั่นใจจากกลุ่มภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมกว่า 82 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเราได้มองเห็นแล้วว่าทัพที่สำคัญของประเทศ และรากฐานด้านแรงงานที่สำคัญของประเทศคือ กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังพร้อมพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบัน และในอนาคต หากแต่วันนี้นักศึกษารุ่นใหม่ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ควรต้องคำนึงถึง ความพร้อมของตัวเอง มองตลาดตามความต้องการที่แท้จริงในภาคธุรกิจในปัจจุบัน และในอนาคต และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ซึ่งจะเป็นการชี้ว่าสังคมไทยในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลง นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้ ปรับตัวและเตรียมการอย่างถูกต้องและเป็นระบบ  “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” จะเป็นโมเดลเริ่มต้นของนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ เพื่อความพร้อมทั้งตนเอง วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมในการตอบโจทย์ความต้องการด้านแรงงานของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแมนพาวเวอร์กรุ๊ปยังเป็นส่วนหนึ่งในการลดขั้นตอนในการหางานอีกด้วย

 

นางสาวสุธิดา กล่าวอีกว่า ในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม่เป็นจำนวนมากคาดว่าประมาณ 200,000 – 300,000 คนในแต่ละปีและในปัจจุบันปัญหาช่องว่างของผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ และความต้องการแรงงานของบริษัท หรือองค์กรต่างๆ อยู่ในระดับที่ไม่สมดุลทั้งในส่วนของปริมาณ และคุณภาพเป็นจำนวนมาก ดังนั้นแมนพาวเวอร์กรุ๊ป จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาคการศึกษา และภาคธุรกิจเปิด “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” ภายใต้กิจกรรม The Road to Success in Dream’s Career (แบ่งฝันแบ่งอาชีพ สู่อนาคตบัณฑิตใหม่) โดยเป็นเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่สังคมแห่งการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเราจะเปิดอบรม สัมมนา แนะนำเคล็ดลับ แนวทางต่างๆ ก่อนเข้าสู่สังคมของการทำงาน ซึ่งจะประกอบด้วยนักวิชาการ หรือบุคลากรที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือกระทั่งจากแผนกในการคัดเลือกบุคลากร (HR) ของบริษัทฯชั้นนำในประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาไขคำตอบกับความพร้อมในการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต รวมถึงยังเปิดรับสมัครบัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาในปีนี้ที่กำลังมองหางานทำ โดยเราจะมีตำแหน่งว่างของบริษัทฯ ต่างๆ ไปให้เลือกสมัครถึงที่ ในจัดกิจกรรมโรดโชว์ในสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ นับจากนี้จนถึงสิ้นปีที่ทางแมนพาวเวอร์กรุ๊ปจะทำการลงพื้นที่ อีกทั้งโปรแกรมการสอนในเรื่องการการหางานและการมีงานทำ อาทิ การสร้างการตลาดให้ตัวเองโดยการเขียน Resume, การค้นหาตลาดงาน, การสัมภาษณ์งาน, การค้นหาตลาดงาน, การพัฒนาบุคลิกภาพ และวิธีการประสบความสำเร็จในอาชีพ ทั้งหมดจะเป็นบันไดขั้นสำคัญที่บริษัทฯต่างๆ จะเลือกรับคนเข้าทำงาน

 

“โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาว่างงานจากบัณฑิตจบใหม่ในแต่ละปี ซึ่งจากการสำรวจที่ผ่านมาของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป จะเห็นได้ว่าจะมีระดับความต้องการด้านแรงงานและความต้องการของตลาดที่ไม่สมดุลกัน เนื่องจากในปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการ  แรงงานกึ่งทักษะ มากกว่า แรงงานที่มีทักษะ ได้แก่ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. จะเห็นได้ว่าความต้องการคนในระดับอาชีวศึกษาปีละประมาณ 100,000 คน ถือเป็นร้อยละ 33 ของจำนวนนักเรียนที่จบ ปวช. ประมาณ 300,000 คนต่อปี ซึ่งกลุ่มแรงงานด้านทักษะ คือ กลุ่มระดับปริญญาตรี ระดับอุดมศึกษาจะมีจำนวนผู้ที่เรียนมากที่สุด เกิดปัญหาว่างงานมากที่สุดตามมาเช่นกัน ซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของนายจ้าง มีการเลือกงาน และไม่ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัทเหล่านั้น ซึ่งโดยเฉลี่ยว่างงานประมาณ 100,000 คนต่อปี คิดเป็นปริญญาตรีตกงานอยู่ที่ร้อยละ 40 จากจำนวนผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณ 200,000 – 300,000 คน และในอนาคตอาจมีการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มนี้สู่ระดับ นานาชาติ ในระดับ Middle Management ต่อไป ซึ่ง “โครงการพัฒนาทุนมนุษย์สู่สังคมแห่งอนาคต” จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ และกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ในอนาคต พร้อมทั้งยังเป็นการลดช่องว่างด้านปัญหาการตกงาน รับมือการเปิดตลาด AEC ในอนาคต

 

*******************************************************************

บริษัทต่างของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประกอบด้วย

  • ManpowerGroup Solutions

เสนอบริการด้านทรัพยากรมนุษย์และการรับเหมาแรงงานให้แก่ลูกค้า รวมทั้งการริเริ่มใหม่ๆ ด้านแรงงานซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ ManpowerGroup Solutions จะดำเนินการโดยร่วมรับผิดชอบทั้งด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนกับลูกค้า

  • Experis

เป็นชื่อใหม่ของธุรกิจที่รวบรวมการจัดหาทรัพยากรด้านวิชาชีพซึ่งจะเปิดตัวต่อไปในอนาคต Experis คือผู้นำของโลกในด้านการจัดหาทรัพยากรทางวิชาชีพและโซลูชั่นการจัดหาแรงงานสำหรับโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยผลักดันกิจการของลูกค้า จากการดำเนินกิจการในกว่า 50 ประเทศ  Experis จัดหาบุคลากรที่มีทักษะความสามารถซึ่งปฏิบัติงาน 53 ล้านชั่วโมงในแต่ละปี ซึ่งเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม การเงินและการบัญชี และสุขภาพ

  • Manpower

Manpower คือผู้นำในด้านการจัดหาแรงงานทั้งแบบเฉพาะกิจและแบบประจำ ซึ่งเป็นกิจการหลักของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป Manpower ดำเนินการโดยอาศัยความผสมผสานด้านทักษะความชำนาญในระดับสากลและระดับท้องถิ่น ซึ่งทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ตลอดจนสามารถจัดหาโซลูชั่นด้านบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง

  • Right Management

Right Management คือบริษัทที่ช่วยคนหางานหลังถูกเลิกจ้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้นำในระดับโลกเกี่ยวกับโซลูชั่นการบริหารจัดการแรงงานที่มีทักษะความสามารถและการบริหารจัดการด้านอาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตและการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจให้มีความเหมาะสมที่สุด เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.