เอเชี่ยน เคมิคัล ก้าวสู่ปีที่ 5 มุ่งมั่นอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

0
181
image_pdfimage_printPrint

PR

ความปลอดภัยคือหัวใจของการทำงานและต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ มาโดยตลอด

วันที่15 มกราคม 2559 คุณสุภาพร ภาคีโชติ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ บริษัทเอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าทดสอบระบบส่งแก๊ส แอลพีจี ( liquefied petroleum gas) ที่ใช้ในกระบวนการผลิตคอปเปอร์ซัลเฟต เพื่อตรวจเช็คประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการต่อใบอนุญาต ประจำปี 2559 นอกจากนี้บริษัท ยังได้ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยในทุกสายการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตลอดจนระบบความปลอดภัย OHSAS 18001 โดยมีการตั้งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุต้องเป็น “ศูนย์” และปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP,HACCP และ FAMI-QS อย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแร่ธาตุเสริมในอาหารสัตว์มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในปี 2559 เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ของการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทตระหนักถึงปัญหาของพลังงานมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัญหาในระดับชาติ จึงนำระบบจัดการด้านพลังงานมาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังสนับสนุนในด้านบุคลากรโดย ตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานโดยตรง รวมไปถึงงบประมาณและการฝึกอบรม และยังได้สื่อสารถึงพนักงานทุกระดับเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจประชาสัมพันธ์ให้เห็นคุณค่าของการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์รวมถึงการบริการที่ประหยัดพลังงาน ซึ่งผลการดำเนินงานด้านพลังงานตลอด 5 ปี ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เช่นโครงการลดความร้อนโดยการเปลี่ยนฉนวนความร้อนของท่อไอน้ำและท่อคอนเดนเซทที่เสื่อมสภาพ โดยลงทุนไป 33,117 บาท ผลคือปริมาณการใช้น้ำมันเตาลดลง 3,442 ลิตร/ปี เมื่อคิดเป็นคิดเป็นมูลค่าของเงินประหยัดดลง 464,054.40 บาท/ปี
จากความสำเร็จที่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้นๆ เป็นแรงผลักดันให้บริษัท ยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ก้าวไปพร้อมกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยคำนึงความปลอดภัย ตามสโลแกนสินค้าของบริษัทที่ว่า ผู้นำด้านคุณภาพยอดเยี่ยม และผลิตภัณฑ์ปลอดภัย“ Leader of Premium Quality &Feed Safety Product ”