เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมอบรมฟรี! กับแคมป์สร้างเยาวชนหัวใจดิจิทัล

0
215
image_pdfimage_printPrint

สานต่อเป้าหมาย Thailand 4.0 ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมการอบรมแคมป์สร้างเยาวชนหัวใจดิจิทัล กับการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีและมีความตั้งใจที่จะศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.tdi.in.th

และเพื่อเฟ้นเลือกผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ที่มีแนวคิดในการ จัด DIGITAL YOUNG HERO CAMP หรือ แคมป์สร้างเยาวชนหัวใจดิจิทัล โดยการฝึกอบรมการอบรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มเด็กและเยาวชน จะได้เรียนรู้ฝึกอบรมให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้รู้จักกับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Unity ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ผลิต Application หรือเกมที่กำลังเป็นที่นิยมอีกตัวหนึ่งในปัจจุบัน จากนั้นผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การสร้าง ระบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) กับ Application ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้หรือ User Interface (UI) ของ Unity Engine รวมถึงการผสมผสานสื่อเนื้อหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพ เสียง วิดีโอ หรือตัวอักษร เข้ากับเทคโนโลยี AR การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการทำงานระบบ UI จนเกิดเป็น AR Application ทำให้เกิดสื่อที่มีรูปแบบการนำเสนอผลงานหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

โดยผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรับรองการผ่านการอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ www.tdi.in.th

เอกสารประกอบการสมัคร
– ใบสมัครการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs สำหรับเด็กและเยาวชน กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
– คำตอบของคำถามของคณะกรรมการคัดเลือก
คำถาม: ท่านอยากให้ประเทศไทยมีแอปพลิเคชันใด ที่สามารถสร้างประโยชน์แก่สังคม และคนหมู่มาก
– จัดส่งใบสมัครและเอกสารแนบมาทางช่องทางต่อไปนี้ Email: thailand.digital.inclusion@gmail.com ทั้งนี้ประโยชน์ในการเก็บรวบรวมให้ผู้สมัครระบุหัวข้อ email ว่าใบสมัครอบรมหลักสูตร Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน
– กำหนดการจัดส่งใบสมัคร สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2562

กำหนดการจัดกิจกรรม
การดำเนินงานรับสมัครบุคคลเข้าร่วมการฝึกอบรม จะทำการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากบุคคลที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนด จากนั้นจัดฝึกอบรมเรื่อง Digital Skills for Decent Jobs ของกลุ่มเด็กและเยาวชน จำนวน 5 วัน สถานที่จัดฝึกอบรมจัดในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามระยะเวลาดังนี้

– วันที่ 29 มีนาคม 2562 คัดเลือก กรุงเทพมหานคร
– วันที่ 24–28 เมษายน 2562 จัดอบรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการฝึกอบรม
– กรณีผู้เข้าอบรมมาจากต่างจังหวัด สามารถเข้าพักก่อนวันฝึกอบรม และระหว่างวันที่ฝึกอบรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โครงการอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวธัญญามาศ คำมาตา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
หมายเลขโทรศัพท์ 06-4492-9883

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2560 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210