เปิดประสบการณ์โค้ดดิ้งแนวใหม่ เพิ่มพลังสมอง ท้าประลองชวนน้องทำพิซซ่า

0
39
image_pdfimage_printPrint

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางนวัตกรรมของเทคโนโลยี และการสื่อสารในปัจจุบัน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนไทยยุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัว สามารถเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมุ่งเน้นในเรื่องของการคิดเชิงคำนวณ การคิดอย่างเป็นระบบ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ให้มีความพร้อมรับมือเพื่อจัดการกับปัญหา และก้าวทันโลกยุคใหม่อย่างยั่งยืน
สถาบัน EdCA ผู้นำด้านการออกแบบหลักสูตร การอบรม สำหรับเด็กและครู เพื่อจัดการการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการ สำหรับสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ และออกแบบเทคโนโลยี) ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ผู้พัฒนาและออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา ได้ร่วมกับร้าน I am pizza จัดโครงการกิจกรรม Code, Kids with Pizza ในรูปแบบคอร์สเวิร์กชอปการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์การทำพิซซ่าแสนสนุก
คอร์สกิจกรรม Code, Kids with Pizza เด็กสนุกทำพิซซ่าก็ได้วิชาโค้ดดิ้ง เป็นคอร์สปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งแบบอันปลั๊กสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี ผ่านกิจกรรมการทำพิซซ่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยเริ่มจากการแยกย่อยปัญหา (decomposition) การหารูปแบบ (Pattern recognition) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)
และออกแบบขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา (Algorithm) ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เกม และการลงมือปฏิบัติจริงในการทำพิซซ่า เพื่อให้เด็กๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาใน ชีวิตจริงได้ในระยะยาว
เพราะเราเชื่อว่า…การเรียนรู้ที่ดีต้องเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น ได้ค้นพบความชอบ ความถนัด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญคือ มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยกับเด็กทุกคน
สนใจสมัครเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เพจ m.me/AksornLearnspace
หรือโทร 06-5656-6897