เกื้อการุณย์พัฒนาบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

0
353
image_pdfimage_printPrint

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราทิราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างและรักองค์กรด้วยพลังคิดบวก และการปฏิบัติงานตามพฤติกรรมค่านิยมองค์กร (KARUN) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ณ สวนธรรมศรีปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ผศ.อรุณี เฮงยศมาก รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ ในฐานะประธานโครงการ กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเองและมีความสุขในการทำงาน เข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กร เกิดความรักความผูกพันในองค์กรและสามารถปฏิบัติงานตามค่านิยมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ พร้อมด้วยทีมงานจาก บริษัท พาวเวอร์ฟูล ครีเอชั่น จำกัด

ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ข้าราชการ และบุคลากรสายสนับสนุนของ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 153 คน บุคคลภายนอกอีก 3 คน ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุมิตตา สว่างทุกข์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร.บุญทิวา สู่วิทย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.นุศ ทิพย์แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เกิดจากการรวมวิทยาลัยพยาบาล 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วิทยาลัยพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์วชิรพยาบาล และ โรงเรียนพยาบาลโรงพยาบาลกลาง สังกัด สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพยาบาลปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครกรุงเทพ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี