1

อ.อ.ป. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดย นายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ผู้แทน อ.อ.ป. มอบภาพวาดช้างเพื่อเป็นของที่ระลึกและแทนคำขอบคุณให้กับ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ในโอกาสเข้าตรวจคัดกรองสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. (สำนักงานกลาง) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม (ชั้น 3) อ.อ.ป. กรุงเทพฯ

สำหรับการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงของโรค ดังนี้ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL และ LDL) รวมถึงการตรวจวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. มีสุขภาพที่แข็งแรงและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ