อ.ส.พ. จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560

0
515
image_pdfimage_printPrint

เนื่องในวันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนอันเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านพืช ปลุกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย ผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางด้านพืชฉบับเยาวชน จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ฐานพืชกินแมลง มหัศจรรย์แห่งการอยู่รอด ฐานสมุนไพรใกล้ตัวและฐานเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาคม จำนวน 500 คน โดยมีทีมงาน ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์