อบก.ลงนามร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ ลดภาวะโลกร้อน

0
290
image_pdfimage_printPrint

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ กนอ. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ให้เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศทั่วประเทศ
โดยงานนี้นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน
นางสาว สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยังได้กล่าว
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญใน การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กร จึงมุ่งเน้นการสร้างสมดุลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ในการนี้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ดูแลนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ (EEC) จำนวน 35 แห่ง มีเป้าหมายในการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรม ในระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำตามกรอบแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการดำเนิน “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายประชารัฐเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) เพื่อต่อยอดไปสู่การบริหารจัดการตามหลักการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า
ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ ส.อ.ท. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการต่างๆร่วมกับ อบก. และ กนอ. มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมกับ อบก. ในการส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและนำไปสู่การจัดทำแนวทางในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมกับ กนอ. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ส.อ.ท. มีบทบาทความรับผิดชอบหลัก ได้แก่
– พิจารณาส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำกับดูแลโครงการ ให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน
– ส่งเสริมและสนับสนุนโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
– ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้โรงงานอุตสาหกรรมจัดทำแผนและมาตรการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งร่วมกับ กนอ. และ อบก. เชิงนโยบายในการจัดทำแผน แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องของโครงการ