อธิบดีกสร.มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศ เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมฯ

0
686
image_pdfimage_printPrint

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์   ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 40 คน ณ โรงแรมฮิพ กรุงเทพ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
         กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างการเรียนรู้ด้านการเงินและสร้างวินัยการออม เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานขึ้น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้  การบริหารด้านการเงินและสร้างวินัยการออมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน ป้องกันปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป