สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ตามไปดูผู้รับการฝึก “ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้น” หลังจบฝึก ประกอบอาชีพอิสระ สร้างธุรกิจครอบครัว ส่งงานขายทางออนไลน์

0
213
image_pdfimage_printPrint

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ติดตามผลการมีงานทำจากผู้รับการฝึกที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยนางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และครูฝึกฝีมือแรงงานได้เข้าพื้นที่อำเภอป่าซาง เยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกอบรม เตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับต้นได้แก่ นางสาววันทนีย์ จันทร์ตาใหม่ และนางสาว หทัยทิพย์ สุภายอง พี่น้อง 2 ครอบครัว จากหมู่บ้านพระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เข้ารับการฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนโดยฝึกฟรี มีหอพักไม่คิดค่าใช้จ่าย เนื่องด้วยว่างงาน มีรายได้จากงานรับจ้างและช่วยครอบครัวทำผ้าห่มนวมจำหน่าย จึงประสงค์พัฒนาฝีมือให้มีความรู้ทักษะฝีมือในงานตัดเย็บเพิ่มมากขึ้น สามารถสร้างแบบ เทคนิคการเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น และการตัดเย็บเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า หลังจบฝึกส่งเข้าฝึกงาน โดยมีนางกลิ่นขจร สุปันทัง ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช3 เป็นผู้ฝึกและส่งเข้าฝึกงาน ณ ร้านบุญเลิศ ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายและตัดเย็บสินค้าผ้าพื้นเมือง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน รวมระยะเวลาฝึก 4 เดือน จบฝึกอบรมเมื่อ 14 มีนาคม 2560 หลังจากนั้น กลับไปทำงานต่อยอดธุรกิจครอบครัวซึ่งผลิตสินค้าประเภทผ้าห่มนวม เบาะนั่ง จึงได้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสินค้าที่มีอยู่เดิม ได้แก่เบาะนอนทำมือซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยม หมอนหมอนข้าง และหมอนหนุน โดยส่งสินค้าให้ร้านในพื้นที่จังหวัดลำพูน ภาคเหนือ และทั่วประเทศ และกระจายสินค้าทางออนไลน์อีกทางหนึ่งด้วย รวมเฉลี่ยรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000-40,000 บาท ต่อครอบครัวทั้ง 2 ครอบครัวซึ่งเป็นเยาวชน อายุ34 และ 28ปี มีเพียง 2 คนในหมู่บ้านที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าวให้ลุล่วงทั้งผลิตและจำหน่าย โดยใช้แรงงานในครอบครัว ช่วยกันผลิตสินค้าซึ่งจะมีสินค้า ผ้าห่มนวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านพระบาท ต.มะกอก อ.ป่าซาง โดยมี 2 ครัวเรือน ที่ผลิตสินค้าดังกล่าวจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง อีกทั้งจะมีผู้สั่งทำนำไปจำหน่ายในสินค้าออนไลน์ด้วย ซึ่งผู้สนใจเข้ารับการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 129 หมู่ 10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร. 0 5352 5542 website : http://www.dsd.go.th/lamphun Facebook : พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน