สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดอบรม“กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันใน AEC และเวทีโลก

0
116
image_pdfimage_printPrint

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย : PRThailand เปิดอบรม“กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาดสำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: Strategic Corporate, Brand & Marketing Communication for AEC & Global Competitiveness” หลักสูตรการบริหารงานสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ, Executive Communication Program: EXCOMM – PRThailand 3 ทุกวันเสาร์ ระหว่าง 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมอโนมา ราชดำริ

ก้าวทันต่อกระแสการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะบุคคลากรในแวดวงการสื่อสารของไทย ทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร Brand Management การตลาด สื่อสารการตลาด ส่งเสริมการขาย โฆษณา สื่อสารบูรณาการ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านวางแผน กลยุทธ์ และกิจการองค์กรเพื่อสังคม จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สื่อสารมวลชน  สื่อ Digital สื่อโทรคมนาคม เอเจนซี่ รวมถึง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ  พบกับวิทยากรชั้นนำ ได้แก่ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว (Executive Advisor, Asian Knowledge Institute and Lecturer in International Business, Thammasat Business School) ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ (CEO Expert Communications, นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย) คุณอนุวัฒน์ เฉลิมไชย (นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ SCG Brand Director) ดร.สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ (Executive Director of Strategic Planning & Research, Far East BBD) คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย (รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกิจการบรรษัท แผนกกิจการสาธารณะ บ.เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเตม จำกัด ,เทสโก้ โลตัส) คุณวฤตดา วรอาคม (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านนวัตกรรม, CIO แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป ประเทศไทย) คุณศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล (Managing Partner, Pajasalmi, Ruangkittikul & Associates)  คุณอรพรรณ บัญชเสนศิริ (Founder & Managing Director Sphere Comm Ltd.)  คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ (Head of Digital Strategy, mInteraction GroupM) คุณกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง  (Senior Vice President, Public & Corporate Affairs Krungthai Card Pcl) คุณปริญญา ชุมรุม (รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่:ITDC, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) คุณสาวฟาง เอกลักษณ์รุจี (Founder, 7 Creative Consultants Co Ltd) คุณสายชล ทรัพย์มากอุดม (Corporate Affairs Director, McThai Co Ltd) ดร.รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย (บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ ไทยพีบีเอส และอาจารย์พิเศษสาขานิเทศศาสตร์) และ Workshop : กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร แบรนด์ และการตลาด สำหรับการแข่งขันในเวทีโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน

 

      หลักสูตร EXCOMM – PRThailand  เน้นการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับแนวคิด ความรู้ประสบการณ์และกรณีศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ร่วมวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารในประเด็นที่น่าสนใจ การสร้างองค์ความรู้ทางการสื่อสารเพื่อนำไปวางแผน ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสื่อสารขององค์กร รวมถึงร่วมการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่มีศักยภาพ (ค่าใช้จ่ายในการอบรม32,000บาท / ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย: PRThailand หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 939 – 9964 / www.prthailand.org / e-mail tpra.prthailand@gmail.com