สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัด สัมมนาวิชาการ “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” ผลการตอบรับสูงมาก

0
160
image_pdfimage_printPrint

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาวิชาการ กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดย ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้บรรยายพิเศษ หัวข้อ พีอาร์ไทยก้าวไกล ไปอาเซียนและเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าสัมมนา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายกรณีศึกษา หัวข้อ “PR โรงแรมกับการก้าวสู่ AEC” โดย คุณณิชยา ชัยวิสุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ซึ่งได้รับความสนใจจาก   ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ-เอกชน คณาจารย์ นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ นิสิต นักศึกษา และสมาชิกสมาคมสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการดังกล่าว และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ PR และ AEC โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้บริหาร คณาจารย์ สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม วิทยาเขตบางเขน

PRThailand-SPU 2013