สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย จัด ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ปฏิบัติการสื่อสารองค์กร แบรนด์ การตลาด เพื่อแข่งขันในเวทีโลกและ AEC”

0
199
image_pdfimage_printPrint

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย  จัดประชุม “ปฏิบัติการสื่อสารองค์กร แบรนด์ การตลาด เพื่อแข่งขันในเวทีโลกและ AEC” โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทางด้านสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ สื่อสารการตลาด จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เอเจนซี่ รวมถึง ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ร่วม Workshop ดังกล่าว

PRTHailand Workshop 2013_L

ทั้งนี้ เพราะการสื่อสารนับเป็นปัจจัยที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ที่จะตอบสนองเป้าหมายขององค์กร ด้วยการสร้างกระบวนทัศน์ การบริหารภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารทางการตลาด แบรนด์ ควบคู่ไปกับการใช้นวัตกรรมทางสื่อสารบนโลก ดิจิทัล เทคนิค วิธีการ เครื่องมือการสื่อสารทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระยะเวลาอันใกล้นี้ รวมถึงการแข่งขันในเวทีโลก ได้อย่างเหมาะสม ต่อไป ผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารของสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้ที่ www.prthailand.org