สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมยกระดับครูอาชีวศึกษา รับภาคธุรกิจก่อสร้างยุค 4.0-ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่

0
192
image_pdfimage_printPrint

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมยกระดับครูอาชีวศึกษา

รับภาคธุรกิจก่อสร้างยุค 4.0-ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของคนยุคใหม่

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านพร้อมร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฯให้ความรู้ สร้างประสบการณ์จริงครูอาชีวศึกษายุค 4.0 จากไซต์งานก่อสร้าง หวังยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ต่อยอดการสอนนักเรียนนักศึกษา เมื่อจบไปให้เป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมสามารถสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมก่อสร้างใหม่มาตอบโจทย์รูปแบบการอยู่อาศัยของคนยุคใหม่

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) 5 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มอาชีพแม่พิมพ์ , รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์ ,ยานยนต์และชิ้นส่วน,พลังงาน และกลุ่มอาชีพก่อสร้าง พร้อมทั้งสถานประกอบการตระหนักในความสำคัญเพื่อความร่วมมือเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยพัฒนาวิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อให้ครูอาชีวศึกษาสามารถก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือเป็นเครือข่ายระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาโดยมีดร.พัชรา ตัณฑยรรยง กรรมการกิตติมศักดิ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(Home Builder Association : HBA) เป็นตัวแทนสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านงานก่อสร้าง โดยร่วมกันจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุคเทคโนโลยี 4.0/IOT พร้อมให้ครูอาชีวศึกษา ได้เพิ่มความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ และจากการฝึกงานจริง เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอด แก่เยาวชนไทยให้มีคุณภาพ ซึ่งในอนาคตเยาวชนไทยเหล่านี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ดร.พัชรา ยังกล่าวด้วยว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเองก็ให้ความสำคัญการ “พัฒนาบุคลากร” หรือการ “พัฒนาคน” ให้มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีและสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านรวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงให้กับครูอาชีวศึกษาที่เข้ามาฝึกหรือมาศึกษาในสถานประกอบการหรือทำงานจริงที่ไซต์งานก่อสร้างของบริษัทสมาชิกของสมาคมฯเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ต่อยอดการสอนนักเรียนนักศึกษา เมื่อจบไปให้เป็นช่างที่มีคุณภาพสู่สังคมสามารถสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมก่อสร้างใหม่มาตอบโจทย์รูปแบบการอยู่อาศัยของคนยุคใหม่

“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านในฐานะเป็นหนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ก็พร้อมที่จะร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการทำวิจัยและยกระดับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการอยู่อาศัย” ดร.พัชรากล่าว พร้อมกับกล่าวให้ความเห็นในตอนท้ายว่า เห็นด้วยที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ การปรับหลักสูตรให้สอดคล้องและผู้เรียนมีสมรรถนะความสามารถด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง และพัฒนาครูในสาขาวิชาการก่อสร้างให้เป็นผู้มีความสามารถและมีความรู้ในเทคโนโลยีก่อสร้าง และสามารถสร้างนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมก่อสร้างใหม่

#############

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

บริษัท ซี ทู วัน เอ็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีเว้นท์ จำกัด:

คุณปณัชชา ปนัดดาภรณ์ (หนูนา) โทร. 081-668-0003 อีเมล์ panatcha.pa@gmail.com

คุณภัทรา จังเจริญจิตต์กุล โทร. 081-446-3551 อีเมล pattra.suang@gmail.com