สปข.5 สุราษฎร์ จัดกิจกรรมสร้าง DJ รุ่นเยาว์ มุ่งขยายผลเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด

0
957
image_pdfimage_printPrint

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 (สปข.5) จัดกิจกรรมค่าย DJ เยาวชนต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเยาวชน 70 คนเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วยสถานศึกษา 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสาม (ตลาดล่าง),โรงเรียนเวียงสระ,โรงเรียนบ้านนาสาร,โรงเรียนการอาชีพไชยยา,โรงเรียนกาญจนาภเษก,โรงเรียนน้ำรอบ และ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

………………………………………..

นางสาวสุทธิมา สัญวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน นางโสภิตร แก้วบุญชู นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ (รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี) กล่าวรายงานในฐานะตัวแทนผู้จัดและรับผิดชอบโครงการ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์มนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

………………………………………..

โครงการนี้ถือเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์รุ่นเยาว์ ที่มุ่งขยายผลสู่ประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พังงา และ ภูเก็ต ซึ่งในการจัดกิจกรรมนี้ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด รวมทั้งรับทราบนโยบายตลอดจนทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล โดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด การเป็นดีเจ การจัดรายการ ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT จังหวัดสุราษำร์ธานี และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ครั้งนี้ไปขยายผลในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสถานศึกษาและชุมชนได้อีกด้วย

………………………………………..

ที่มา : POWERFUL TV