สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

0
285
image_pdfimage_printPrint

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการฝึกอบรมการเขียนเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของสถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 ให้แก่ บุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องห้ากันยา ฝั่งห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นมืออาชีพ สร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ในโลกการทำงานปัจจุบันมีความเป็นพลวัต หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาด ในสภาพแวดล้อมของสื่อสมัยใหม่ โดย นายมนัสกวิญ ชางประยูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ พร้อมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การเขียนเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์

นายมนัสกวิญ กล่าวว่า การเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญ เป็นทักษะที่ประกอบไปด้วยศาสตร์ที่ประกอบด้วยความรู้ หลักการและวิธีการ ในการเขียนผู้สื่อสารต้องมีทักษะอย่างมากในการสร้างสารไปยังกลุ่มเป้าหมายให้เข้าใจวัตถุประสงค์ และศิลป์ต้องใช้ภาษาที่ประณีต สามารถสื่อได้ทั้งอารมณ์ ความคิด ความรู้ ต้องใช้ศิลปะในการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เกิดพลัง สามารถโน้มน้าวใจผู้รับสารให้เกิดความรู้สึกคล้อยตามและเชื่อมั่นตามที่ผู้สื่อสารใช้การเขียนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์จึงเป็นการเขียนที่มีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก้ไขความเข้าใจที่อาจผิดพลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

การเขียนเพื่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จึงเป็นความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากร ให้สามารถใช้การเขียนเป็นเครื่องมือสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้ขับเคลื่อนและประสบความสำเร็จตามพันธกิจต่อไป