สถาบันการสร้างชาติ รุกสร้างเยาวชน ดี เก่ง กล้า จัด NBI-Youth Camp#10 สร้างเยาวชนบนหลักหมุดคิดที่ชอบธรรม ปั้น 1,500 เยาวชน 17 จังหวัดภาคเหนือ

0
4154
image_pdfimage_printPrint

สถาบันการสร้างชาติเดินหน้าจัดค่ายสร้างเยาวชน NBI YOUTH รุ่น 10  ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดค่าย 4 โซน รับมือ โควิด –  19  หวังปั้นเยาวชน ดี เก่ง กล้า 1,500 คน ในพื้นที่  เชื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชนมีค่านิยม ซื่อสัตย์ โตไปไม่โกง ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายที่ถูกต้อง

ในท่ามกลางการพัฒนาประเทศ ข้อต่อสำคัญในการขับเคลื่อน คือการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ให้มีหลักคิดที่ถูกต้อง บนอุดมการณ์ที่ชอบธรรมกลับถูกละเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านมา โลกกำลังเติบโตท่ามกลางสังคมดิจิทัล ในสังคมเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยเช่นกันมีการเคลื่อนที่ของข้อมูลข่าวสารบนแพลทฟอร์มใหม่อย่างรวดเร็วตลอดเวลา  ผู้คนในสังคม ภาคธุรกิจกำลังปรับตัวรับมือให้ทันและล้ำหน้า เพื่อจะให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมเศรษฐกิจใหม่นี้ได้ ในขณะเดียวกันการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนซึ่งเป็นเฟืองสำคัญกลับไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องมีทิศทาง  เยาวชนไทยต้องเผชิญกับ ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ขาดต้นแบบที่ดีในการพัฒนาตนเอง ขาดอัตลักษณ์และการเห็นคุณค่าตนเอง  การเรียนอย่างขาดเป้าหมายทิศทาง  ปัญหาการขาดจิตสำนึกด้านจริยธรรม จนส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) โดยนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 11  เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ หรือ NBI-Youth Camp#10 ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  เพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” บ่มเพาะพลังในการสร้างชาติอย่างเป็นระบบ ซึ่งกิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 จึงได้แบ่งพื้นที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรม ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซน A ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์, โซน B ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และตาก , โซน C ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน และโซน D ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ผ่านรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านระบบ Zoom รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ กว่า 1,500 คน

สำหรับในวันที่ 21-23  มกราคม 2565 ได้จัดโครงการฯ ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน โดยในการเปิดกิจกรรม NBI YOUTH  Campรุ่น 10   ได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเปิดงานฯ,  นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ปาฐกถาเรื่อง “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายในงานมีจำนวนสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 72 ชมรม จาก 40 โรงเรียน

ทั้งนี้ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ กล่าวว่า “การพัฒนาเยาวชน คือ การให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีเยี่ยมในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ ที่ผ่าน นสช. รุ่นต่าง ๆ จากสถาบันการสร้างชาติได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 9 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#10 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา”