ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 อัพเดทเทรนด์การตรวจเพทสแกนและการสร้างภาพในระดับโมเลกุลของเวชศาสตร์นิวเคลียร์

0
220
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจร่วมอัพเดทนวัตกรรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “Update and Trends of Novel Tracers and Clinical Applications in PET Imaging” ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ โดยในงานประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเภสัชรังสีสำหรับเพทสแกนทางด้านมะเร็งวิทยาและหทัยวิทยา และประโยชน์จากการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเพท-ซีที อีกก้าวสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพการผลิตสารเภสัชรังสีของประเทศไทยไปอีกขั้น

อนึ่ง ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นเลิศทั้งทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีทันสมัยแก่บุคลากรระดับต่างๆในประเทศไทย และให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคระบบประสาท โรคหัวใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีราคาแพงให้เกิดประโยชน์ความคุ้มค่าอย่างสูงสุด โดยตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาท และโรคหัวใจด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน และจำหน่ายสารเภสัชรังสีให้กับโรงพยาบาลที่ให้บริการตรวจด้วยเครื่องเพท-ซีที สแกน ควบคู่กับการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ร่วมกันคิดค้นพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในการผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม่ๆ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันทางศูนย์ฯ สามารถผลิตสารเภสัชรังสีเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการตรวจวินิจฉัยได้ทั้งหมด 10 ตัว และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีการสร้างภาพทางด้านการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การสร้างภาพในระดับโมเลกุล (Molecular Imaging) ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจด้วย Positron Emission Tomography (PET) ที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการผลิตสารเภสัชรังสีที่มีการพัฒนาอย่างมากเพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านชีวโมเลกุลที่ทันสมัยและมีความเฉพาะเจาะจงต่อโรคเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ข้อมูลทางด้านชีวโมเลกุลในทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั้นมีการผสมผสานกับข้อมูลทางกายวิภาคเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวโมเลกุลของโรคที่แม่นยำโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคทางด้านมะเร็งและโรคทางหัวใจเพื่อก่อให้เกิดการรักษาที่ได้ผลประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการรักษาเฉพาะบุคคล (Tailored Management)

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://cyclotronandPET.cra.ac.th อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป และ 800 บาทสำหรับนิสิต และนักศึกษา ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานราชการ หากได้รับอนุมัติการเข้าร่วมประชุมการประชุมวิชาการดังกล่าวจากต้นสังกัดแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเก็บสะสมคะแนน CME ได้ สอบถามข้อมูลโทร 02-574-3355 ต่อ1312และ1330