1

รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายธรรม โดย พระมหาทวีป กตปุญฺโญ

โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นความสำคัญในการใช้ธรรมะเป็นหลักในการทำงานและการดำเนินชีวิต เนื่องจากความเครียดจากการทำงานที่เพิ่มขึ้น จึงได้จัดตั้งโครงการธรรมโอสถ โดยกำหนดจัดบรรยายธรรมะเรื่อง “คุณของพระธรรม” โดยพระมหาทวีป กตปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดแทนวันดีเจริญสุข ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้สนใจสำรองที่นั่งเข้าฟังที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-2231351 ต่อ 3126