ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557

0
210
image_pdfimage_printPrint

.หอการค้า

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่ ดร.เชาว์ โพธิ์ศิริสุข ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ดร.สุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาผู้ประกอบการ และ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสวันพิธีประสาทปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้