ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

0
553
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เพื่อตอบสนองสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพและสภาพความต้องการของสังคมปัจจุบัน โดยเน้นการสร้างบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกไปช่วยเหลือ ดูแลสังคมและชุมชน โดยบัณฑิตกลุ่มนี้จะเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการควบคุมโรคตั้งแต่เริ่มตนให้ประชาชนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพที่ดี
สำหรับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) หลักสูตร 4 ปี เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น. เรียนที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 184,700 บาท (แบ่งชำระ 9 งวด) คัดเลือกโดยพิจารณาจากแฟ้มประวัติ (portfolio) และสัมภาษณ์
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ สำนักประสานงานกรุงเทพฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 โทร 02-3108928 และ 092-8502920 หรือที่ http://www.publichealth.ru.ac.th/