มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดพิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง

0
453
image_pdfimage_printPrint

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ร่วมกับ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดพิธีเปิด “ฝายน้ำเหมย” เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งให้ชาวบ้านและเกษตรกรได้มีน้ำใช้ตลอดปี พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีส่วนราชการ, สำนักงาน ป.ป.ส., ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานมากมาย ณ เมืองลิน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การสร้าง “ฝายน้ำเหมย” เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวเมืองลิน โดยมี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ให้องค์ความรู้ คำแนะนำเชิงเทคนิค และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ โดยใช้หลักการพัฒนาแบบ “ศาสตร์พระราชา” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาโดยมี “คน” เป็นศูนย์กลาง ให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การระบุปัญหา ระบุความต้องการ รวมไปถึงร่วมออกแบบ และดำเนินกิจกรรมพัฒนาด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็นเจ้าของ สามารถต่อยอดและขยายผลการพัฒนาต่อไปได้ด้วยตนเอง แม้ว่าโครงการจะสิ้นสุดลงก็ตาม จนสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ชาวบ้านเมืองลินประสบมาเป็นระยะเวลาหลายปี และในช่วงน้ำแล้งยังสามารถกักเก็บน้ำให้ชาวบ้านนำไปใช้อุปโภคบริโภค ตลอดจนได้ใช้ในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มจำนวนรอบปลูกได้มากขึ้น ส่งผลให้มีรายได้ต่อปีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ได้อีกด้วย
ทั้งนี้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลเมียนมา ให้เข้ามาดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือก ในประเทศเมียนมา ตั้งแต่ปี 2002 และมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ตั้งแต่โครงการพัฒนาที่บ้านหย่องข่า จังหวัดเมืองสาด รัฐฉาน (2002-2005), อำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย (2011-2017), จังหวัดท่าขี้เหล็กและเมืองสาด รัฐฉาน (2013-2017), ปัจจุบัน มี 2 พื้นที่คือ หนองตะยา จังหวัดตองยี และ เมืองโก, เมืองลิน, เมืองแฮ จังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน