มุนษยศาสตร์ มรภ.รำไพพรรณี ร่วมกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย มอบให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันรณรงค์ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าภายในคณะและมหาวิทยาลัย การรณรงค์ครั้งนี้มุ่งเน้นการปลุกจิตสำนึกให้คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ระบบสาธารณูปโภค การจัดการขยะ และการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้านอาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดเผยว่าการจัดรณรงค์ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายจึงเชิญชวนทุกคนร่วมกันลดภาวะโลกร้อนทั้งนี้ได้ใช้ถุงผ้าของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันสถิติการใช้ถุงพลาสติกพบว่ามีการเพิ่มปริมาณขึ้นเฉลี่ยแล้ว 2 ล้านตันต่อปี และใช้เวลาย่อยสลาย กว่า 450 ปี ดังนั้น การใช้ถุงผ้าเป็นวิธีหนึ่งที่คณะมนุษยศาสตร์ฯใช้เพื่อลดปริมาณถุงพลาสติกภายในคณะและมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันใช้อุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ นำปินโตใส่อาหาร ใช้แก้วน้ำที่ใช้ซ้ำไ้ด้ เป็นต้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ท้ายนี้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝากให้สนใจและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ที่ Facebook : HUSO RBRU และร่วมติด #HUSOGREENU ใน Facebook และสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ