มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือ ICDL Thailand ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0

0
492
image_pdfimage_printPrint

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดตัว “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre)” อย่างเป็นทางการ ขานรับ EEC Model ในการพัฒนากำลังคนและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล เพื่อร่วมเร่งการผลิตนักศึกษาและยกระดับบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นกำลังคนคุณภาพสำหรับทำงานยุคใหม่ ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากลระยะสั้น (Reskills/Upskills) ที่ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre) ในครั้งนี้ ว่า “ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่ให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อให้ตรงความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งภาครัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงด้านทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยยุค 4.0 สู่สมาร์ตดิจิทัลไทยแลนด์อย่างยั่งยืน ศูนย์ฯ จึงได้จัดทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการ Upskills/Reskills ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานยุคใหม่ ได้แก่ หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), การใช้โปรแกรมตารางคำนวณขั้นสูงเพื่อการบริหารเงิน (Financial Spreadsheet) และหลักสูตรการบริหารโครงการโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Project Planning) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายอีอีซีโมเดลในการเร่งสร้างแรงงานคุณภาพในพื้นที่ EEC”

ดร.ฮิวจ์ โอคอนแนล กรรมการผู้จัดการ ICDL Thailand กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัล ICDL ที่เป็น “ต้นแบบ” ของ ICDL Accredited Test Centre ด้วยระบบนิเวศดิจิทัลที่สมบูรณ์ทั้งด้านบุคลากร องค์ความรู้ และสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย รวมทั้งได้สร้างวิทยากรด้านทักษะดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากล ICDL รวมแล้ว 15 คนในเบื้องต้น และเตรียมขยายเพิ่มจำนวนต่อไป ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนให้พร้อมกับเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดขึ้นได้ทันทีใน EEC อย่างมีคุณภาพ เห็นผลสัมฤทธิ์ได้ตรงตามเป้าหมายของ EEC ”

ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะดิจิทัลสากล ICDL-ATC (ICDL Accredited Test Centre) มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีภารกิจสำคัญในการสร้างกำลังคนของประเทศให้มีความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งในยุคดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้หลักสูตรเพื่อ 1)การเสริมทักษะใหม่ (Upskills) และ 2)การพัฒนาปรับปรุงทักษะที่มีอยู่ (Reskills) ด้วยกระบวนการพัฒนาทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ที่ทรงประสิทธิภาพ ที่ได้จัดให้แก่นิสิตนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรผู้เข้าอบรมทั้งจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาจากภาครัฐและภาคเอกชน

วุฒิบัตร ICDL – ตัวรับประกันทักษะและคุณภาพการทำงานยุคดิจิทัล
อนึ่ง เมื่อผ่านหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรรับรองสมรรถนะทักษะดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL เพื่อเป็นตัวรับประกันทักษะและคุณภาพการทำงานยุคดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครเข้าทำงานในองค์กรทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นยังช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกรับกำลังคนที่มีทักษะดิจิทัลที่ได้มาตรฐานสากลเข้าทำงานได้อย่างมั่นใจ และที่สำคัญคือตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้ทันต่อยุคดิสรัปชัน และทันต่อความต้องการแรงงานทักษะสำคัญในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2562-2566) ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงงานทักษะสูงสุดเป็นอันดับแรก คือ 24% หรือ 116,222 ตำแหน่ง จากความต้องการแรงงานทักษะทั้งหมด 475,793 ตำแหน่ง ใน 10 อุตสาหกรรม ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีทรัพยามนุษย์ที่มีคุณภาพด้านทักษะดิจิทัลระดับสากลแล้ว จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อีกด้วย