มทร.ตะวันออกเข้าร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก สัญจร ครั้งที่1/2557

0
397
image_pdfimage_printPrint

วันที่ 3 เมษายน 2557 ศาสตราจารย์ ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมประชุมเสวนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออก สัญจร ครั้งที่1/2557                        โดยมี รองศาสตราจารย์  คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุตร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)                            กล่าวเปิดประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่  ทั้ง 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยอาเซียน วิทยาลัยกาญจนาระยอง วิทยาลัยชุมชนตราด                  และวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว การประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเท็จจริง การรับฟังการนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบัน เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

กกอสัญจร