1

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส”

พิธีลงนาม – คุณ ช่วงชัย นะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (คนที่ 2 จากขวา) และคุณ นุสรา รุ่นเจริญ กรรมการบริหาร (คนที่ 1 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ดร. ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว คณบดี คณะบริหารธุรกิจ (คนกลาง), ดร. วิลาสินี ตู้จินดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน (คนที่ 2 จากซ้าย) และผศ.ดร. ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (คนที่ 1 จากซ้าย) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะการปฏิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ณ ห้อง A7 – 201 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต