1

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ลงนามความร่วมมือกับ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ยกระดับมาตรฐาน ด้านการบริการสุขภาพ

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมทองจักรี ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกันกับ ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกันมุ่งพัฒนาศักยภาพแรงงาน ทั้งแรงงานใหม่ แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้ว และผู้ว่างงาน ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน สานสร้างเครือข่าย และตอบสนองความต้องการของพื้นที่ โดยร่วมกันจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ด้านการบริการสุขภาพ และส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการพัฒนาศักยภาพแรงงานผ่านสื่อหลัก สื่อรอง หรือสื่ออื่นๆ ของทั้งสองหน่วยงาน