ผู้บริหาร ว.บัณฑิตศึกษาฯ ม.ศรีปทุม จับมือ สมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ หารือแนวทางการ MOU พัฒนาศักยภาพบุคลการและผู้ประกอบการ

0
41

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ สมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ ในการประชุมหารือประเด็นการดำเนินการ MOU ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศัยกภาพบุคลากรและผู้ประกอบการของสมาคมฯ ในการเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะ การศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาฯ(ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ , ผศ.ดร.ณัฐสพันธ์ เผ่าพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (ที่2จากซ้าย) และ ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย อาจารย์หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ อาจารย์วรกร ชำนาญไพศาล นายกสมาคมเอสเอ็มอีไทยโกอินเตอร์ และกรรมการสมาคมฯ ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางและประเด็นการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และวิทยฐานะในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีการสรุปแผนกำหนดวันการทำ MOU ร่วมกันในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ติดต่อ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02-579-1111 ต่อ 3003 – 4
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/graduate

#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU #SPU..We create professional by professional #วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการม.ศรีปทุม