ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 110 (1/2563) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

0
592
image_pdfimage_printPrint

ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 3 จากขวา) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 110 (1/2563) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 2 จากขวา), รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 4 จากขวา), รศ.ทญ. พอใจ เรืองศรี (ที่ 5 จากขวา), พล.ท.หญิง นวรัตน์ สุนทรวิทย์ (ขวาสุด), รศ.ทญ. วัชราภรณ์ ทัศจันทร์ (ที่ 5 จากซ้าย), ทญ. จามรี เหรียญอัมพร (ที่ 4 จากซ้าย), ทญ. อรศรี อรัญนารถ (ที่ 3 จากซ้าย), รศ.ทพ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) และ รศ.ทญ.ดร. นิรดา ธเนศวร (ซ้ายสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทยจากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน
ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์