บลจ.กรุงศรี โชว์กองทุน KFEU3P3-P1 ผลงานเข้าเป้า 3% ครั้งที่ 1 เตรียมจ่ายผลตอบแทน 0.30 บาทต่อหน่วย

0
158
image_pdfimage_printPrint

บลจ.กรุงศรี โชว์ผลงานบริหารกองทุน KFEU3P3-P1เข้าเป้า 3% ครั้งที่ 1 ภายในระยะเวลา 3 เดือน  เตรียมจ่ายผลตอบแทนครั้งที่ 1 ในอัตราหน่วยละ 0.30 บาท  ตอกย้ำความเป็นมืออาชีพในการบริหารกองหุ้นที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างสม่ำเสมอ

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด          เปิดเผยว่า “ล่าสุดบริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3%พลัส3%ทริกเกอร์ พลัส 1 (KFEU3P3-P1)  และเตรียมจ่ายผลตอบแทนส่วนเพิ่มครั้งที่ 1 ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย  โดยในวันที่ 2 มิ.ย. 57 กองทุน KFEU3P3-P1 มีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.30 บาทต่อหน่วย หรือสามารถสร้างผลตอบแทนได้ 3% ภายในระยะเวลา 3 เดือน   ทั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด    กรุงศรีตราสารเงิน (KFCASH) ในวันที่ 6 มิ.ย. 57 และผู้ลงทุนสามารถดำเนินการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุน KFCASH ไปยังกองทุนอื่นได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 57 เป็นต้นไป”

นายฉัตรพี กล่าวเสริมว่า “ปัจจัยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3%พลัส3%ทริกเกอร์ พลัส 1 (KFEU3P3-P1) ให้สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย 3% ในครั้งที่ 1 ได้ภายในระยะเวลา 3 เดือนนั้น  มาจากมุมมองการลงทุนที่แม่นยำและกระบวนการคัดสรรหุ้นเข้าพอร์ตรวมถึงการจับจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม โดยในช่วงเวลาที่เปิดเสนอขายกองทุน KFEU3P3-P1 นั้น   บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป   เนื่องจากมีมุมมองว่าแนวโน้มตลาดหุ้นและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในยุโรปยังดีต่อเนื่อง และตลาดหุ้นยุโรปยังคงไม่แพงเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ  จากปัจจัยบวกดังกล่าวส่งผลให้กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมายได้เร็วขึ้น  ทั้งนี้ บลจ.กรุงศรี จะมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการบริหารจัดการกองทุนภายใต้การบริหารให้มีผลการดำเนินการที่ดีอย่างต่อเนื่อง   เพื่อสร้างโอกาสของการรับผลตอบแทนที่ดีภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ”

“ทั้งนี้ กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3%พลัส3%ทริกเกอร์ พลัส 1 (KFEU3P3-P1) อายุโครงการประมาณ 7 เดือน   มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนหลัก Vanguard FTSE Europe ETF เฉลี่ยรอบบัญชีไม่น้อยกว่า80% ของ NAV ต่อปี  กองทุนตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 6% และมีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 3% หรือเท่ากับ 10.30 บาท  และครั้งที่ 2 อีก 3% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.72 บาท โดยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนโดยอัตโนมัติ” นายฉัตรพี กล่าว

นักลงทุนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.กรุงศรี จำกัด โทร. 02-657-5757  ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-226300  หรือติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนได้ที่เวปไซด์บริษัทจัดการ www.krungsriasset.com  เอกสารที่เกี่ยวกับกองทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต