นิด้า ดูงานการขับเคลื่อนสามพรานโมเดล โมเดลต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

0
717
image_pdfimage_printPrint

เมื่อเร็วๆ นี้ที่ สวนสามพราน จ.นครปฐม รศ. ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร ผู้อำนวยการหลักสูตรภาวะผู้นำการจัดการและนวัตกรรม คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำผู้บริหารสายงาน HR จากองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 38 ศึกษาดูงานการพัฒนาองค์กรของสวนสามพรานผ่านการขับเคลื่อนระบบอาหารสมดุล ภายใต้ สามพรานโมเดล โมเดลต้นแบบการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีคุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสวนสามพราน และผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล ให้การต้อนรับ พร้อมแชร์ความรู้จากประสบการณ์ตรง 8 ปี การขับเคลื่อนสามพรานโมเดลสู่แบบอย่างการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

ในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้พาผู้เข้าร่วมอบรม เยี่ยมชม หมู่บ้านปฐม (Patom Organic village) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบในสวนสามพราน เป็นสถานที่แปรรูปสินค้าออร์แกนิก ที่ลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวเรียนรู้ตามเส้นทางวัตถุดิบ อาทิ กล้วย ข้าว และสมุนไพร ซึ่งจะได้เห็นตั้งแต่แหล่งที่มาของวัตถุดิบ การแปรรูปสินค้าจนส่งต่อถึงมือผู้บริโภค ที่ถ่ายทอดผ่านกิจกรรม workshop ฐานต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ หลากหลายกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับหลักสูตร