ตรวจวัดพัฒนาการเพื่อความเป็นเลิศรอบด้านของลูกน้อย Smiling Owl Package

0
355
image_pdfimage_printPrint

-ชลานันต์

“ตรวจวัดพัฒนาการเพื่อความเป็นเลิศรอบด้านของลูกน้อย Smiling Owl Package”

โรงพยาบาลกรุงเทพ ใส่ใจสุขภาพเด็ก รณรงค์และส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อค้นหาความเป็นเลิศในตัวลูกน้อย ด้วยเครื่องมือตรวจวัดพัฒนาการเด็กในวัยเจริญเติบโต จึงได้แนะแพคเกจ “นกฮูกยิ้ม” ช่วยพ่อ-แม่ ตัดสินใจเลือกส่งเสริมลูกตามความถนัด พร้อมชูเทคนิคช่วยส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศรอบด้านทั้งด้านสติปัญญา พัฒนาการ จิตใจ เพื่ออันนำไปสู่ความสำร็จในอนาคต
พญ. มัณฑนา ชลานันท์ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์และตัวตนที่แตกต่างกัน จึงตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ดังน้ันการเข้าใจตัวตนของเด็กจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่พ่อและแม่จะตอบสนองให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน เพื่อให้มีพัฒนาการที่เป็นเลิศสำหรับแต่ละวัยการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการและได้รับการตอบสนองที่เหมาะสมตามช่วงวัย จะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา อารมณ์ ทักษะทางสังคม การแก้ไขปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์อันนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ เพราะพ่อแม่คือบุคคลสำคัญที่จะสร้างบันไดนำไปสู่ความสำเร็จแก่ลูก ศูนย์พัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถตรวจวัดตัวตนของเด็กเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ โดยพร้อมให้บริการตรวจวัดพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือมาตรฐานเฉพาะด้าน โดยกุมารแพทย์ และกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กโดยเฉพาะ พร้อมทั้งแนะนำการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็กสู่ความเป็นเลิศ แบบ Tailored-made ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่วัย 9 เดือนจนถึง 5 ปี โปรแกรม Smiling Owl จะคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยเครื่องมือ ASQ และ Denver II รวมถึงตรวจพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน Mullen และตรวจวัด Executive Function ตรวจวัด Pre-academic skills เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน และตรวจวัดความเป็นเลิศของพัฒนาการลูกน้อยในแต่ละช่วงวัยเด็กแต่ละคนควรมีปัจจัยสู่ความสำเร็จและความสุขที่เรียกว่า 7P ได้แก่
Intelligence Quotient มีสติปัญญา และพัฒนาการทางสมองที่ดี Emotional Quotient การมีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างความสุขให้แก่ตนเองได้ Social Quotient การมีทักษะทางสังคม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข Moral Quotient ความรับผิดชอบจริยธรรม และคุณธรรมประจำตน Adversity Quotient สามารถแก้ไขปัญหาและการเผชิญกับวิกฤต Creativity Quotient คือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ และแนวคิดในรูปแบบใหม่ๆ Health Quotient มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ทีมกุมารแพทย์ทางด้านพัฒนาการเด็กของโรงพยาบาลกรุงเทพ สามารถตรวจวัดตัวตนของเด็กแต่ละคนในแต่ละวัย ได้ด้วยการตรวจวัดพัฒนาการด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ซึ่งสามารถบอกความสามารถของเด็กในแต่ละด้าน ได้แก่ เชาวน์ปัญญา (Cognitive Composite Score), ความสามารถการใช้สายตาในการแก้ปัญหา (Visual Reception), ความสามารถในการเข้าใจภาษา (Receptive Language), ความสามารถด้านดการใช้ภาษา (Expressive Language), ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (Fine Motor), และความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor) การตรวจวัดทักษะการบริหารจัดการ ด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ซึ่งสามารถบอกความสามารถของเด็กในการวางแผน (Planning), ความสามารถในการจดจำ เพื่อนำมาใช้งานในภายหลัง (Working Memory), ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ (Inhibition Control), ความยืดหยุ่น (Shift), และความสามารถในการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control) เมื่อตรวจวัดแล้วแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำพ่อ-แม่ เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูสำหรับลูกน้อยแต่ละคนในแต่ละวัยได้อย่างเหมาะสม