1

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะวิศวฯ ม.อุบลราชธานี

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมทั้งเรียนรู้โมเดลธุรกิจ “กระดาษจากคันนา” ที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกต้นกระดาษบนคันนาที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ มีส่วนช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน นอกจากนี้ยังเข้าใจถึงแนวคิด “ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ” โดยการนำของเหลือใช้จากการผลิตเยื่อกระดาษ อาทิ เปลือกไม้ เศษไม้ น้ำมันยางไม้ มาเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกลุ่มโรงงาน เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผ่านการบรรยายและนำเสนอด้วยภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี