จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

0
228
image_pdfimage_printPrint

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียกรมชลประทาน, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สมาคมนักอุทกวิทยาไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดงาน “ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2017 การจัดการน้ำภายใต้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและมุ่งสู่สมดุลย์น้ำ-พลังงาน-อาหาร” เพื่อให้เป็นเวทีสาธารณะในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัย ร่วมแบ่งปันและนำเสนอความก้าวหน้าใหม่ในปัจจุบัน หาแนวทางปรับตัวและร่วมกันหารือความร่วมมือเรื่องการจัดการน้ำในระดับอาเซียน โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิง สุชาดา
กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 6 จากซ้าย), ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับอีก 8 หน่วยงานร่วมจัด ให้เกียรติมาร่วมเปิดการประชุมนานาชาติดังกล่าว เมื่อวันก่อน