จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.63 [Facebook Live]

0
499
image_pdfimage_printPrint

สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ดูรายละเอียดได้ที่

SD-01 Productivity Awareness (จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ) New (Facebook Live)

ในสภาวะที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบด้าน ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องมีการปรับตัวด้วยการดำเนินงานที่มีผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ รวมทั้งกระบวนการทำงาน จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในองค์กรทุกระดับ องค์กรจึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทั้งทางด้านความรู้ความเข้าใจ การสร้างจิตสำนึกที่ดี รวมถึงความตระหนักในด้านผลิตภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาแนวทางปรับปรุงและสร้างสรรค์ สิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเสมอ อันเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

หัวข้อบรรยาย
Productivity & Business Game
• หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
• แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
• ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
• ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
• องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Productivity Basic Tools & Techniques
• ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
• เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
• แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

อบรมผ่าน Facebook Group : สามารถรับชมย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เรียบจบรับใบรับรองการอบรม และชมย้อนหลังได้ 10 วัน

ราคา 1,800 บาท (รวม Vat) / คน

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
Email: training@ftpi.or.th