จบไปแล้วกับกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ OTOP-SMEs Transformer 4.0 ปฎิบัติการพลิกธุรกิจสู่ยุค 4.0 ได้จัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์แนวคิดธุรกิจ (Business idea Creation) เพื่อค้นหาแนวคิดและสังเคราะห์โมเดลธุรกิจยุค 4.0 ใน 4 ภูมิภาค โดยภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2562 ภาคใต้ จัดที่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ภาคเหนือจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 130 คน จากทุกภูมิภาค ผลที่ได้รับคือผู้ประกอบการมีความตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ธุรกิจยุคใหม่ มีการรวมกลุ่มกันสร้างสรรค์จนได้ New Model Business ใหม่ๆ และเกิดเครือข่ายการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งแนวคิดธุรกิจและโมเดลที่สร้างสรรค์ จะได้นำไปทดสอบการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย (Market Test) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ผู้ประกอบการได้รับ สร้างสรรค์เป็นโมเดลธุรกิจ สู่การทดสอบตลาดจริงว่า จะเป็นที่ยอมรับจากตลาดมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้มีความสมบูรณ์สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จต่อไป