งานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur”

0
565
image_pdfimage_printPrint

สกู๊ปข่าวประชาสัมพันธ์
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
งานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมจัดงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur” ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo – ๒๑.oo น.ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์การจัดงาน มหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง ตระหนักถึงความสำคัญการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) และโปรแกรมสำเร็จรูป(ซอฟต์แวร์) มาปรับใช้ในการบริหารองค์กร และประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ Digital SMEs and Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand ๔.o
นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs จังหวัด อุดรธานี สู่ Digital SMEs and Digital Economy ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำหรับประโยชน์ที่ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมงานฯ คือได้รับความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเอง และได้ไอเดียจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีมาใช้แล้วประสบความสำเร็จ สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการใช้ระบบสารสนเทศ ที่สำคัญ และได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันระบบหนึ่ง คือ ระบบ ERP ที่ใช้วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์โดยตรงกับผู้ให้บริการระบบไอทีทั้งด้านการใช้งาน ความต้องการ ซื้อ เทคนิคการนำเสนอสินค้า และจำหน่าย โดยผู้เข้าร่วมงานยังได้รับความรู้ และคำแนะนำกับผู้ประกอบการ SMEs ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital SMEs ด้วย
นายศุภกร เสนาสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าภายในงาน IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur” จะมีกิจกรรมเด่น ประกอบด้วย ๑.นิทรรศการแสดงผลความก้าวหน้าของการดำเนินงาน และ จัดโชว์นวัตกรรมด้านไอที จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสาธิตภายในงาน ๒.การจัดแสดงและจำหน่ายซอฟต์แวร์ ที่ช่วยการบริหารธุรกิจจากผู้ประกอบการที่ให้บริการด้านไอที ๓. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ กว่า ๒o บูธ
สำหรับไฮไลท์ที่๔.กิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม (Clinic & Stop Service) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ทางธุรกิจประเภท ERP (Enterprise Resource Planning) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการให้คำแนะนำและให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้ประกอบการ และประชาสัมพันธ์ถึง ภารกิจบทบาทหน้าที่ต่างๆของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
๕.จัดกิจกรรมสัมมนา/เสวนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในกิจการ (Digital SMEs) โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถเป็นที่รู้จักในวงการ และผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ และ ๖.กิจกรรมการแสดงแสง/สี/เสียง พื้นบ้านผสมผสาน เทคโนโลยี เพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด อุดรธานีและวิวัฒนาการของการใช้เทคโนโลยีกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานฯ ขอเชิญชวน SMEs และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมไอที IT Digital Revolution ๔.o @Udonthani “SMART Province SMART Entrepreneur” ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑o.oo – ๒๑.oo น. ณ ลานพรีฟังก์ชั่น ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี โดยเป็นงานรวมสุดยอดนวัตกรรมเทคโนโลยีไว้ในงานเดียว ซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓o – ๑๘.oo น.
********************
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๔ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร ๐๔๒-๒๐๗๒๓๒ แฟกซ์ ๐๔๒-๒๐๗๒๔๐