1

งานพื้นที่ไม่เคยทิ้ง งานสภาไม่เคยขาด

รศ.ดร.พรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 สภา.กทม.ได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษาและวัฒนธรรมชุดที่ 4 (กลุ่มกรุงเทพใต้) เพื่อประชุมในการเตรียมนำเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตสวนหลวงในส่วนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสวนหลวง โดยมี หัวหน้าฝ่ายโยธา,ฝ่ายการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวันนี้ สาระ หลักที่สำคัญในการประชุมก็คือ การพิจารณาขอจัดสรรงบประมาณ ตามความจำเป็นและเร่งด่วน ในส่วนของสถานศึกษาซึ่งส่วนใหญ่นั้นได้จัดลำดับความสำคัญไว้ทั้งหมดแล้วโดยส่วนมากจะเป็นการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนเกือบทั้งหมดและพื้นสนามอเนกประสงค์ของโรงเรียนมัธยมวัดปากบ่อซึ่งชำรุดเสียหายมาเป็นระยะเวลานานโดยว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ในฐานะอนุกรรมการฯได้เคยลงพื้นที่ ก่อนหน้านี้แล้ว และได้สังเกตว่าการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณนั้นส่วนใหญ่กระจายเกือบทุกโรงเรียนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรอบวงเงินของสำนักงานเขตสวนหลวงที่ถูกกำหนดโดยสำนักงบประมาณด้วยเป็นสิ่งสำคัญประกอบกับรายได้ของกรุงเทพมหานครในการจัดเก็บภาษีในปีนี้โดยเฉพาะภาษีค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเชื่อว่าในปีนี้กรุงเทพฯคงจัดเก็บเต็ม 100% และจะมีรายได้เข้ามาบริหารจัดการในเรื่องต่างๆมากกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา การประชุมเสร็จสิ้นเวลา11:30 น.และในครั้งหน้าจะมีการเชิญสำนักงานเขตวัฒนาเข้ามาชี้แจงในการขอเปลี่ยนมาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 อีกต่อไป