คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

0
605
image_pdfimage_printPrint

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด “การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2560” ภายใต้หัวข้อ “ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่อความยั่งยืนของอาเซียน”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

ภายในงาน พบกับ

1) ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ความหลากหลายของงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์” โดย ศ.ดร. พิริยะ ผลพิรุฬห์ จากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

2) เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกต่ออาเซียน”
โดย ดร.อมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ ผศ. ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่าย จะเป็นการนำเสนอผลงานในภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในหัวข้อ “เศรษฐศาสตร์-บริหารธุรกิจ-สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”

ผู้สนใจนำเสนอผลความ สามารถส่งผลงานได้นับตั้งแต่วันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยสามารถดูคำแนะนำการจัดเตรียมต้นฉบับได้ที่ www.ecojournal.ru.ac.th หรือโทร. 02-310-8000 ต่อ 4591

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน (โดยไม่นำเสนอบทความ) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/9dVCTtvHLxlv1FPy1