1

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และ รปศ. DPU ร่วมกับ TSPCA จัดเสวนา “3ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557”

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ และคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) จัดเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “3 ปี การประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557” โดยมี ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ กล่าวต้อนรับ และ รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) กล่าวเปิดงาน การเสวนาหัวข้อดังกล่าวมีวิทยากรร่วมเสวนา อาทิ คุณสุเทพ ยิ้มละมุล ผู้แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ศ.สพญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณเจษฎา อนุจารี ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ดำเนินการเสวนาโดย คุณพรอัปสร นิลจินดา ผู้อำนวยการส่วนการผลิตรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การให้ความสำคัญกับสัตว์ รวมถึงเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างองค์กรในการบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์