1

ข่าวประชาสัมพันธ์ “กรมการท่องเที่ยวชูเว็บไซต์ thaits.org “

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยวชูเว็บไซต์ thaits.org
ชวนผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งอัพเดทข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยบนเว็บไซต์ thaits.org พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการยื่นขอตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาตนเองเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับสากล

ประเทศไทยมีมาตรฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งกรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาและจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่ มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานด้านแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมทั้งนำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยไปสู่การปฏิบัติ สร้างความน่าเชื่อถือและยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้ครอบคลุมทุกมิติของการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน ตลอดจนได้ดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวว่า สถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการประกอบกิจการเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในด้านความปลอดภัยและการให้บริการ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ยื่นสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้วยขั้นตอนง่ายๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaits.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่นที่เปิดให้บริการด้านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสามารถยื่นขอรับการตรวจประเมินเพื่อให้หน่วยตรวจสอบและรับรองทำการพิจารณาและดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ www.thaits.org หรือเว็บมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแต่ละประเภท รวมทั้งสิ้น 54 มาตรฐาน ขั้นตอนการขอรับการตรวจประเมิน กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน รายชื่อผู้ประเมิน บุคลากรผู้ได้รับอนุญาตให้ตรวจประเมิน รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานแล้ว และข้อมูลข่าวสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

สำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สามารถนำเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการใช้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน เป็นการผลักดันผู้ประกอบการให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านธุรกิจ ส่งผลให้มีรายได้เข้าสู่สถานประกอบการ และสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนากระบวนการด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในครั้งนี้ จะส่งผลให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาระบบมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และขอเชิญชวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่สนใจและมีความพร้อมในการยกระดับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ยื่นสมัครขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ www.thaits.org ทั้งนี้ อัตราค่าบริการในการตรวจประเมินจะเป็นอัตราไม่เกินขั้นสูงที่หน่วยรับตรวจกำหนดและแจ้งให้กรมการท่องเที่ยวทราบ

* * * * * * * * *