1

ก้าวสำคัญ! ม.ศรีปทุม จับมือ กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรม

นับเป็นโอกาสอันน่ายินดีที่สองสถาบันชั้นนำของภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังพลและบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมทางวิชาการ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ ด้านสหกิจศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแรงต่อการพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป

บรรยากาศการลงนามเต็มไปด้วยความอบอุ่น โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ พลตรีสมพงษ์ เภาพูล ผู้อำนวยการสำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และมี ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU พร้อมด้วย นาวาเอกปานดาบ เมฆสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองกำกับการช่าง สำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

สาระสำคัญของความร่วมมือคือ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษาในการผลิตบัณฑิตตอบสนองความต้องการในอุตสาหกรรมการประกอบการ โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฎิบัติงานจริงในการสหกิจศึกษา ฝึกงานวิศวกรรมยังสถานประกอบการ และการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้วยการจัดการฝึกอบรม การบรรยายพิเศษ การฝึกงาน การศึกษาดูงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ ในการเรียนรู้รูปแบบ Project-based Learning ในกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 2 สถาบันต่อไป