การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 2016

0
150
image_pdfimage_printPrint

การออกแบบงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft PowerPoint 2016

เหมาะสำหรับ : ผู้มีพื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่ต้องการศึกษาการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
– หลักการออกแบบงานนำเสนออย่างมืออาชีพ
– การใช้รูปภาพแบบไม่ผิดลิขสิทธิ์ และการตกแต่งภาพ
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– แนะนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– การทำงานกับข้อความและ Placeholder
– การเปลี่ยน Layout ของสไลด์
– การจัดการกับสไลด์
– มุมมองในงานนำเสนอ
– การกำหนดขนาดของงานนำเสนอ
– การบันทึกงานนำเสนอในรูปแบบต่างๆ
– การออกแบบสไลด์โดยใช้ Master

วันที่ 2
– การทำงานกับ Smart Art
– การทำงานกับตาราง (Table)
– การทำงานกับแผนภูมิ (Chart)
– การสร้างจุดเชื่อมโยง
– การควบคุมการนำเสนอ
– การตั้งค่าการพิมพ์
– การแปลงงานนำเสนอให้เป็นคลิป
– การใส่ Effects เคลื่อนไหว
– กำหนดเสนอเฉพาะบางสไลด์
– สร้างเอกสารการนำเสนอ
– การใช้คำสั่ง Trigger