การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Healthy Aging Prize for Asian Innovation ครั้งที่ 1

0
42
image_pdfimage_printPrint

・ บั๊ดดี้ โฮมแคร์ (Buddy HomeCare) ของประเทศไทย จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ชนะรางวัล Grand Prize ในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม
・ รางวัลดังกล่าวเป็นตัวอย่างรูปธรรมของแนวปฏิบัติในเอเชีย ที่ตอบสนองต่อความท้าทายกับการเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุได้อย่างยอดเยี่ยม

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม 2563 – Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI) ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัล HAPI ครั้งที่ 1 ซึ่งบั๊ดดี้ โฮมแคร์ ของประเทศไทย จากมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) ได้รับรางวัล Grand Prize ในประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเป็นการคัดเลือกผลงานจากผู้สมัครมากกว่า 130 รายจาก 12 ประเทศและภูมิภาค แบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

• ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม: เป็นรางวัลสำหรับ เทคโนโลยี หรือเทคนิคใหม่ ที่ส่งเสริมการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล ความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายที่มากขึ้น
• ประเภทโครงการริเริ่มโดยชุมชน: เป็นรางวัลสำหรับการทำงานในระดับชุมชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนหลากหลายวัย เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรง มีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วม และ/หรือมีความปลอดภัย
• ประเภทสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง: เป็นรางวัลสำหรับวิธีการใหม่ ๆ ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้สามารถคงสมรรถภาพ รวมถึงพัฒนาและฟื้นฟูทางร่างกายและจิตใจ โดยที่ค่อย ๆ ลดการพึ่งพิงจากภายนอก และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด

HAPI เป็นการมอบรางวัล เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และขยายผลเชิงนโยบายทางด้านนวัตกรรม โครงการ และบริการต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองต่อความท้าทายในการเผชิญกับสังคมผู้สูงอายุ รางวัลนี้เป็นความคิดริเริ่มของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) กับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange – JCIE) ซึ่งดำเนินการภายใต้การอุปถัมภ์ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative – AHWIN) โดยคณะกรรมการในการคัดเลือกนั้นประกอบด้วยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ฮิเดโตชิ นิชิมูระ ประธานของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) กล่าวว่า “คณะกรรมการคัดเลือกรู้สึกประทับใจกับแนวทางอันมีเอกลักษณ์ของบั๊ดดี้ โฮมแคร์เป็นอย่างมาก ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อสร้างระบบ ตรวจสอบสุขภาพชุมชนที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย”

อากิโกะ โอคาวาระ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (JCIE) เห็นด้วยว่า “บั๊ดดี้ โฮมแคร์ ได้มองเห็นทั้งปัญหาของการขาดแคลนบริการดูแลผู้สูงอายุและ การขาดแคลนโอกาสในการทำงานสำหรับเยาวชนยากจนที่เป็นชาวเขาพื้นเมือง และในขณะเดียวกันก็ได้นำเสนอวิธีการแบ่งปันข้อมูลสุขภาพระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และ สมาชิกในครอบครัว”

รางวัลนี้มีความพิเศษที่ค่อนข้างเปิดกว้างช่วยให้องค์กรต่าง ๆ เช่น องค์กรระดับชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม สมาคมต่าง ๆ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคธุรกิจ และอื่น ๆ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย สามารถสมัครเข้ารับคัดเลือก และเปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงถึงวิธีการที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางสังคมที่หลากหลาย และมีผลกระทบที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่

“ทีมบั๊ดดี้ โฮมแคร์ ขอขอบคุณ HAPI สำหรับรางวัล Grand Prize ซึ่งจะช่วยให้เราดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาสังคมในประเทศไทยต่อไป” กล่าวโดย นาย สว่าง แก้วกันทา ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (FOPDEV) “บั๊ดดี้ โฮมแคร์ได้ให้การสนับสนุนแก่เยาวชนที่ยากจนซึ่งผู้ปกครองไม่มีกำลังทรัพย์ในการส่งเข้าเรียน โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้เข้าร่วมโครงการดูแลผู้สูงอายุ และหลังจากจบการศึกษา บั๊ดดี้ โฮมแคร์ช่วยสนับสนุนในการจัดหาอาชีพเพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้ได้ทำงานในฐานะผู้ดูแลผู้สูงอายุ พวกเรายังได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากจนผ่านอาสาสมัครชุมชน โดยจัดหาบริการ การดูแล แบ่งปันความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัวของพวกเขา”

รางวัล HAPI นำเสนอในช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากเอเชียกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) คาดว่าจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่า 572 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของจำนวนผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประเทศในกลุ่มยุโรปและอเมริกาเหนือก็ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกัน แต่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายชั่วอายุคน ในขณะที่การเปลี่ยนจาก“การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ” ไปสู่ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” นั้น ประเทศในกลุ่มเอเชียจะใช้เวลาน้อยกว่า 25 ปีโดยเฉลี่ย ซึ่งสถานการณ์นี้มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง ทั้งในแต่ละประเทศเอง รวมถึงส่งผลต่อภาพรวมของทวีปเอเชียด้วย โดยสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายใหม่ ๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

The Healthy Aging Prize for Asian Innovation (HAPI)
Grand Prize Winners in 2020

รางวัล Grand Prize มอบให้กับองค์กรที่ยอดเยี่ยม 3 แห่ง

ประเภทเทคโนโลยีและนวัตกรรม Technology & Innovation:
 มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ (Foundation for Older Persons’ Development – FOPDEV) | ประเทศไทย
บัดดี้โฮมแคร์: ระบบจัดการและดูแลสุขภาพชุมชน
บัดดี้โฮมแคร์ได้พัฒนาระบบที่ใช้แอพพลิเคชั่นมือถือ สำหรับการจัดการและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพ โดยมีฟีเจอร์การคัดกรองสุขภาพ การจัดแผนการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล และการติดตามผล เทคโนโลยีนี้เป็นหัวใจสำคัญของกิจการ ที่ฝึกอบรมทักษะการดูแลให้แก่เยาวชนผู้ยากไร้ได้มีงานทำ ในขณะเดียวกันก็ให้บริการผู้ป่วยที่บ้านอย่างมีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่า

ประเภทโครงการริเริ่มโดยชุมชน Community-Based Initiatives:
 องค์การเฮลพ์เอจในประเทศเวียดนาม (HelpAge International in Vietnam) | ประเทศเวียดนาม
โมเดลต้นแบบการพัฒนาชมรมเพื่อช่วยเหลือด้วยตนเอง (Intergenerational Self-Help Club – ISHC)
ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) องค์การเฮลพ์เอจประเทศเวียดนามและพันธมิตรในท้องถิ่น ได้ร่วมกันก่อตั้งโมเดลต้นแบบการพัฒนาชมรมเพื่อช่วยเหลือด้วยตนเอง (ISHC) ซึ่งเป็นองค์กรระดับชุมชนที่ส่งเสริมการเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีตลอดอายุขัย ผ่านกิจกรรมระหว่างคนหลายวัย ปัจจุบัน ISHC มีจำนวนเกือบ 3,000 แห่งทั่วประเทศและได้กลายเป็นผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

ประเภทสนับสนุนการพึ่งพาตนเอง Supporting Self-Reliance:
 เมืองโคมางาเนะ (Komagane City) | ประเทศญี่ปุ่น
การป้องกันการกำเริบของโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลและท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองของผู้ป่วย
เมืองโคมางาเนะ (Komagane City) ร่วมมือกับโรงพยาบาล Showa Inan General เพื่อช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในการจัดการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง วางเป้าหมายด้านสุขภาพร่วมกับกับผู้ป่วยและครอบครัวที่โรงพยาบาล และใช้แอพพลิเคชั่นในการเฝ้าระวังอาการในแต่ละวัน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยตลอด 1 ปีหลังจากออกจากโรงพยาบาล

Second Prize Winners

รางวัล Second Prize มอบให้แก่ 7 องค์กร

• เทศบาลเมืองบึงยี่โถ | ประเทศไทย
โมเดล STRONG ร้านค้าหัวใจ

• Grundtvig.inc | ประเทศญี่ปุ่น
หมู่บ้านคอมเพล็กซ์ที่รวมกันเป็นหนึ่งครอบครัวใหญ่ / grundtvig.inc

• มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help Without Frontiers) โครงการ forOldy | ประเทศไทย
forOldy ศูนย์เพลินวัย และร้านคุณตาคุณยาย

• Indonesia Ramah Lansia (IRL Foundation) | ประเทศอินโดนีเซีย
โครงการชุมชนที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของอินโดนีเซีย

• Korea Association of Senior Welfare Centers (KASWC) | ประเทศเกาหลีใต้
KB Good Memory School: โปรแกรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมโดยศูนย์ผู้สูงอายุ

• SmartPeep | ประเทศมาเลเซีย
ระบบ SmartPeep AI พี่เลี้ยงผู้สูงอายุ

• สมาคมผู้สูงอายุเวียดนาม (Vietnam Association of the Elderly – VAE) | ประเทศเวียดนาม
โปรแกรม Bright Eyes สำหรับผู้สูงอายุในเวียดนาม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลได้ที่เว็บไซต์ www.ahwin.org

เกี่ยวกับผู้จัด
HAPI เป็นความคิดริเริ่มของ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจสำหรับอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia – ERIA) กับศูนย์แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Center for International Exchange – JCIE) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวและนิวยอร์ก สององค์กรที่เป็นเสมือนถังความคิดที่ไม่แสวงหากำไร เป็นพันธมิตรกับหลายโครงการ ภายใต้การอุปถัมภ์ของการริเริ่มด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเอเชีย (Asia Health and Wellbeing Initiative – AHWIN) ของรัฐบาลญี่ปุ่น
AHWIN เปิดตัวโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคีและระดับภูมิภาค ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพดีและมีชีวิตชีวา ซึ่งผู้คนสามารถเพลิดเพลินกับชีวิตที่ยืนยาวและมีประสิทธิผลเพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนและพึ่งพาตนเองในเอเชีย และเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมของภูมิภาคและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในฐานะส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มนั้น ERIA และ JCIE มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเอเชียสนับสนุนการวิจัยการสนทนาและการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนและผู้กำหนดนโยบายทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับรายละเอียดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ https://www.ahwin.org/award/